Kho sách sáng tạo
Các bạn đăng ký thành viên mới có thể xem, download tài liệu và viết bài. 
Thanks!
Có gì thắc mắc pm Yahoo: khosachsangtao
Kho sách sáng tạo

Mời tất cả các bạn có quan tâm cùng tham gia diễn đàn để giao lưu, học hỏi và trao đổi kiến thức. Thanks
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Statistics
Diễn Đàn hiện có 1297 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: thuychuthu

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 71 in 65 subjects
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Poll
Thống Kê
Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 24 người, vào ngày Mon Sep 19, 2011 10:35 am
Latest topics
» Hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao học
Wed Jan 11, 2012 9:43 pm by tom010508

» Hãy Tỏa sáng cùng hồ sơ ấn tượng!
Tue Oct 25, 2011 11:07 am by handm

» tìm tài liệu ngân hàng trung ương
Mon Aug 01, 2011 10:55 am by ngocneu89

» minh buon wa
Thu Jul 21, 2011 9:10 am by lolem_89

» Câu hỏi môn Tư tưởng HCM
Tue Jun 21, 2011 5:45 pm by tangbathuc

» Một số Bài Toán Vi Mô
Mon Jun 13, 2011 9:13 am by heocoi1308

» Cách up tệp tin
Tue May 17, 2011 11:23 am by Admin

» Lạm phát!
Sun May 15, 2011 11:00 pm by xuongrong124

» III. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH
Sat May 14, 2011 11:35 pm by xuongrong124

» Chân ướt chân ráo..tò mò tim hiều.
Fri May 13, 2011 11:43 am by nhusushi

» đào tạo cấp cc BĐS
Sat Feb 19, 2011 1:24 pm by thao_queen9x

» cau hoi phan tich tin dung cho vay
Wed Dec 29, 2010 2:28 pm by tuyet nhung

» tk
Wed Dec 29, 2010 2:23 pm by tuyet nhung

» 2. Bản chất của tài chính.
Wed Oct 13, 2010 2:16 pm by Admin

» 4 cc cstt
Wed Oct 13, 2010 2:13 pm by Admin

» TN ∙ Chương 11: Tài chính Quốc tế, Lạm phát và ổn định tiền tệ,Cầu Tiền tệ
Wed Oct 13, 2010 2:12 pm by Admin

» TN Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất
Wed Oct 13, 2010 2:09 pm by Admin

» TN ∙ Chương 5: Thị trường Tài chính
Wed Oct 13, 2010 2:08 pm by Admin

» TN ∙ Chương 3: Ngân sách Nhà nước
Wed Oct 13, 2010 2:07 pm by Admin

»  TN: Chương 2: Tài chính doanh nghiệp..
Wed Oct 13, 2010 2:06 pm by Admin

» TN ∙ Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ
Wed Oct 13, 2010 2:06 pm by Admin

» trac nghiem: Ngân hàng Thương mại
Wed Oct 13, 2010 2:04 pm by Admin

» Lý thuyÕt tµi chÝnh doanh nghiÖp
Wed Oct 13, 2010 2:03 pm by Admin

» 2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t
Wed Oct 13, 2010 2:02 pm by Admin

» cau 21 - 30
Wed Oct 13, 2010 2:00 pm by Admin

» cau 11 - 20
Wed Oct 13, 2010 1:59 pm by Admin

» ∙ Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải
Wed Oct 13, 2010 1:57 pm by Admin

» II. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Wed Oct 13, 2010 1:56 pm by Admin

» III. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Wed Oct 13, 2010 1:53 pm by Admin

» II. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Wed Oct 13, 2010 1:45 pm by Admin

Top posters
Admin
 
nguyenhien
 
ngoc
 
hglam
 
xuongrong124
 
tuyet nhung
 
stock_jim
 
nhusushi
 
thao_queen9x
 
tom010508
 

Share | 
 

 cau 12 22

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 43
Join date : 30/08/2010

Bài gửiTiêu đề: cau 12 22   Sat Oct 09, 2010 10:38 am

C©u12.Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng cña NHTM.
C©u 13. Vai trß cña ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ
C©u 14.Tõ b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i ®ang ®¬n gi¶n h•y tr×nh bµy ý nghÜa cña tiÒn cho vay vµ vv¸n ®Ò qu¶n lÝ tiÒn cho vay cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, liªn hÖ víi thùc tiÔn ho¹t ®éng ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam
C©u 15. Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM. Liªn hÖ víi c¸c ho¹t ®éng NHTM ë ViÖt Nam
C©u 16.Vai trß cña tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng Liªn hÖ víi thùc tiÔn nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam
C©u 17. L­u th«ng tiÒn tÖ ë ViÖt Nam vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc
c©u 18. Quy lô©t cña l­u ®éng tiÒn tÖ cña C M¸c vµ sù vËn dông quy luËt l­u th«ng tiÒn tÖ trong ®×u kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng.
C©u 19. Vai trß tÝn dông ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam?
C©u 20. Trong c¸c l¹i h×nh quan hÖ tÝn dông ®• häc nh÷ng l¹i h×nh nµo lµ phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam ? c¸c biÖn ph¸p ®Ó cñng cè vµ hoµn thiÖn .
c©u 21. L•i suÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ
c©u 22. Thùc tr¹ng cña l•i suÊt ë ViÖt Nam vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc.
tr¶ lêi

C©u12.Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng cña NHTM.
Tr¶ lêi
*1. Kh¸i niÖm ng©n hµng th­¬ng m¹i.
*2. Chøc n¨ng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i.
-Thñ quü cña doanh nghiÖp
+NhËn tiÒn göi cña doanh nghiÖp
+cho vay ®èi víi doanh nghiÖp
+thanh to¸n cho c¸c doanh nghiÖp
-T¹o tiÒn m« h×nh ®¬n(chó ý c¸c gi¶ thiÕt)
-Trung gian tµi chÝnh vµ tÝn dông.
+Trung gian tÝn dông
+Trung gian tÝn dông : lµm cho nguån tiÕt kiÖm- ®Çu t­ gÆp gì vµ tho¶ m•n nhu cÇu vÒ vèn.
+Trung gian tµi chÝnh
ChuyÓn ®æi kú h¹n
Cung cÊp th«ng tin
Cung cÊp dÞch vô
+Thùc tr¹ng c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam
-C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n: §• thùc hiÖn.
- Ho¹t ®éng bã hÑp trong c¸c chøc n¨ng vµ nghiÖp vô ®¬n gi¶n: Cßn trong t×nh tr¹ng lµ c¸c ng©n hµng cæ ®iÓn
*4.C¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc
HiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ vµ c¬ së vËt chÊt.
-N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé ho¸ nh©n viªn
-§a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô
-§a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng- Huy ®éng vµ sö dông vèn.
C©u 13. Vai trß cña ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ
Tr¶ lêi
*1. Kh¸i niÖm vµ c¸c chøc n¨ng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i
-Kh¸i niÖm.
- C¸c chøc n¨ng.
*2. Kh¸i qu¸t vai trß cña ng©n hµng th­¬ng m¹i
Cung cÊp nhu cÇu vay vèn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ
+T¹o nªn: t¹o vèn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ
+ BiÕn tiÕt kiÖm thµnh ®Çu t­
N©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ.
+Rót ngÊn tèc ®é l­u th«ng hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ
+Gãp phÇn lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc kh«ng bÞ ®øt qu•ng cung cÊp vèn ®Çu t­ vµ c¸c c«ng cô l­u th«ng tÝn dông.
- Tham gia kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ.
Tham gia vµo sù æn ®Þnh cña thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nªn nh÷ng thÞ tr­êng nµy th«ng qua viÖc chiÖt kh©u gi¶i quyÕt kh¶ n¨ng l­u th«ng nhanh cña chøng kho¸n.
Cung cÊp th«ng tin, t­ vÊn vµ dÞch vô ®Çu t­.
*3. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ng©n hang th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam .
-Thùc tr¹ng
+Ho¹t ®éng ë tr×nh ®é thÊp vµ nghiÖp vô, chuyªn m«n ®¬n ®iÖu h×nh thøc huy ®éng vèn cho vay.
+ Ch­a ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn. M©u thuÉn c¬ b¶n gi÷a hiÖn t­îng thõa vèn ë ng©n hµng vµ thiÕu vèn cña nÒn kinh tÕ(c¸c doanh nghiÖp)
+Nh÷ng h¹n chÕ vµ tiªu cùc
+ ThiÕu ho¹t ®éng trung gian cña tµi chÝnh vµ cung cÊp dÞch vô .
-Gi¶i ph¸p .
+ X©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng thèng nhÊt. Khoa häc.
T¨ng c­êng tÝnh tù chñ vµ ®éc lËp h¬n.
+ HiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng cung cÊp th«ng tin vµ dÞch vô.
+ Th©m nhËp vµo nÒn kinh tÕ s©u h¬n.
+ C¶i tiÕ n vµ ®a d¹ng hãa c¸c ho¹t ®éng cho vay vµ thu nî còng nh­ thu hót nguån vèn.
+ N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ phÈm chÊt nghÒ nghiÖp cña c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng.
+ Song song víi viÖc hoµn thiÖn ph¸p lÖnh ng©n hµng. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nªn ®Èy m¹nh c¸c h×nh thøc tÝn chÊp, x©y dùng quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng cñng cè uy tin víi kh¸ch hµng.

C©u 14.Tõ b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i ®ang ®¬n gi¶n h•y tr×nh bµy ý nghÜa cña tiÒn cho vay vµ vv¸n ®Ò qu¶n lÝ tiÒn cho vay cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, liªn hÖ víi thùc tiÔn ho¹t ®éng ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam
Tr¶ lêi.
1- Kh¸i niÖm vÒ s¬ l­îc vai trß cña ng©n hµng th­¬ng m¹i
2. Tr×nh bµy b¶ng c©n ®èi tµi s¶n( Tæng kÕt tµi s¶n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i nh­ trong bµi gi¶ng.
3. ý nghÜa tiÒn cho vay.
Lµ kho¶n mua lín, mang l¹i lîi Ých kinh tÕ quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. TiÒn cho vay còng lµ sù chung vèn quan träng ®¸p øng nhu cÇu vèn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ.
Song tiÒn vay còng cã thÓ ®em ®Õn rñi ro lµm ph¸ s¶n ng©n hµng, t¸c ®éng xÊu ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x• héi.
*4. Qu¶n lÝ ®èi víi tiÒn cho vay:
- Môc ®Ých chèng rñi ro vÒ hÑn vµ thÊt tho¸t vèn, chèng rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i.
Néi dung c¸c nguyªn t¾c.
+ Sµng läc ph©n lo¹i kh¸ch hµng.
+ Chuyªn m«n ho¸ vµ quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng
+Tµi s¶n thÕ chÊp vµ sè d­
+ H¹n chÕ tÝn dông
+Trong hîp ý muèn
*5. Ë ViÖt Nam
C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam chØ thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng.
+ Cho vay cã môc ®Ých vµ kÕ ho¹ch
+ Cho vay cã tµi s¶n thÕ chÊp.
+ Cho vay ph¶i tr¶ ®óng h¹n c¶ vèn vµ l•i.
Song ®iÒu quan träng lµ c¸c nguyªn t¾c nµy hoÆc chØ lµ tån t¹i nªn h×nh thøc hoÆc lµ cã thÓ thùc hiÖn song kh«ng cã c¬ së ph¸p lÝ buéc ng­êi vay tiÒn ph¶i chÊp hµnh v× vËy mµ thùc tr¹ng häat ®éng cho vay lµ:
+ ø ®éng vèn do hä d©y d­a khã ®ßi qu¸ lín. §Æc biÖt trong c¸c quèc doanh.
+ MÊt vèn do kh¸ch hµng kh«ng tr¶.
+ §Çy dÉy lùa chän ®èi nghÞch vµ ®Çu t­ sai h­íng vµ trong khi kh¸ch hµng cÇn vèn thùc sù cho s¶n xuÊt kinh doanh l¹i kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt cho vay thiÕu thÕ chÊp
+ Ng©n hµng th­¬ng m¹i kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶ ph¶i chÞu ø ®äng vèn hoÆc lç vèn do kh«ng cho vay ®­îc.
- Gi¶i ph¸p kh¾c phôc.
+ VÒ phÝa nhµ n­íc:
-Cñng cè t¨ng c­êng ph¸p luËt.
- Th«ng tin ®¹i chóng vÒ c¸c doanh nghiÖp d­ nî d©y d­a, chËm tr¶.
+ VÒ phÝa ng©n hµng trung ­¬ng
- Hoµn thiÖn thÓ lÖ tÝn dông
- X©y dùng chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch xö dông vèn ®èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i.
+ §èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i.
- §èi víi ph­¬ng ph¸p qu¶n lÝ tiÒn cho vay theo c¸c nguyªn t¾c nªu trªn, c¶i tiÕn ph­¬ng thøc tiÕp cËn kh¸ch hµng vµ ph­¬ng thøc cho vay.
- N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ phÈm chÊt chuyªn m«n cña c¸n bé
- T«n träng vµ ®øng vÒ phÝa nh÷ng kh¸ch hµng cã ®éng cã vµ nhu cÇu ®óng ®¾n.

C©u 15. Ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM. Liªn hÖ víi c¸c ho¹t ®éng NHTM ë ViÖt Nam
Tr¶ lêi.
* 1. Ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸i qu¸t vai trß vµ chøc n¨ng
*2. C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM thÓ hiÖn th«ng qua c¸c nghiÖp vô c¬ b¶n.
- NghiÖp vô nî:
+ KÕt cÊu c¸c lo¹i nguån vèn
+ NhËn xÐt tõng nghiÖp vô thµnh phÇn.
- NghiÖp vô cã:
+ KÕt cÊu c¸c lo¹i sö dông vèn
+ So s¸nh c¸c l¹i sö dông vèn, nhËn xÐt.
- NghiÖp vô trung gian.
+ ChuyÓn tiÒn
+ Thanh to¸n
+ Cung cÊp dÞch vô ng©n hµng
*3. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c nghiÖp vô:
- (Nî) quyÕt ®Þnh (cã):
+ Quy m«
+C¬ cÊu (t­¬ng hîp)
+ TÝnh chÊt.
-(Cã) t¸c ®éng (nî)
+ Cã mang l¹i nîi nhuËn, thóc ®Èy nghiÖp vô nî
+ Kh«ng cho vay ®­îc huy ®éng vÒ xÏ lç vèn
- Trung gian gãp phÇn tÝch cùc t¨ng c­êng nî vµ cã
+ Trung gian thu hót kh¸ch hµng-) ®Èy m¹nh huy ®éng vèn.
- Trung gian t¹o mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng-) cho vay xÏ nhiÒu h¬n vµ an toµn h¬n
*4. ë ViÖt Nam: c¸c NHTM ViÖt Nam míi chØ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô th«ng th­êng truyÒn thèng nî- cã vµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Trong c¸c nghiÖp vô cã chñ yÕu lµ cho vay. V× vËy ho¹t ®éng cña NHTM ë ViÖt Nam cßn ®¬n ®iÖu vµ ch­a cã hiÖu qu¶ víi c¶ nÒn kinh tÕ vµ b¶n th©n NHTM
- Kh¾c phôc:
+ §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng trung gian tµi chÝnh cÊp dÞch vô.

C©u 16.Vai trß cña tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng Liªn hÖ víi thùc tiÔn nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam
Tr¶ lêi
*1. Kh¸i qu¸t sù ra ®êi vµ c¸c chøc n¨ng cña tiÒn tÖ:
- TiÒn tÖ ra ®êi lµ mét yÕu tè kh¸ch quan tõ sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ (nÒn kinh tÕ x• héi)
- tiÒn tÖ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng gióp cho s¶n xuÊt - tiªu dïng hµng ho¸ ph¸t triÓn vµ v× vËy mµ trë thµnh c¸c c«ng cô (cïng víi c«ng cô kh¸c) tæ chøc vµ qu¶n lÝ kinh tÕ.
*2. Vai trß cña tiÒn tÖ trong qu¶n lÝ kinh tÕ vÜ m«.
- Lµ c«ng cô ®Ó x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vÜ m«
- Lµ ®èi t­îng vµ môc ®Ých cña c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«.
*3. Vai trß cña tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ vÜ m«.
- H×nh thµnh (nguån) vèn cña c¸c doanh nghiÖp - ®iÒu kiÖn c¬ b¶n vµ thiÕt yÕu ®Ó tiÕn hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.
- Lµ c¨n cø x©y dùng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vµ lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh: t×m ra ph­¬ng ¸n tèi ­u.
- Lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ.
- Lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i trong c¸c doanh nghiÖp nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o ®êi sèng x• héi.
*4. ë ViÖt Nam:
- Tr­íc nh÷ng n¨m c¶i c¸ch kinh tÕ (1980) nhËn thøc vÒ tiÒn tÖ kh«ng ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c - coi nhÑ ®ång tiÒn do vËy tiÒn tÖ kh«ng thÓ ph¸t huy vai trß t¸c dông tr¸i l¹i lu«n bÞ mÊt gi¸ vµ kh«ng æn ®Þnh g©y khã kh¨n vµ c¶n trë cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ.
- Tõ nh÷ng n¨m 1980 do nhËn thøc l¹i vÒ tiÒn tÖ, nhµ n­íc ®• thùc hiÖn x¸o bá, thùc hiÖn c¬ chÕ néi gi¸ vµ t«n träng ®ång tiÒn víi vai trß xøng ®¸ng lµ c«ng cô ®Ó tæ chøc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- do vËy mµ viÖc sö dông tiÒn tÖ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n, ®¸p øng nhu cÇu cña qu¶n lÝ kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng.

C©u 17. L­u th«ng tiÒn tÖ ë ViÖt Nam vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc
Tr¶ lêi.
*1. Kh¸i niÖm vÒ l­u th«ng tiÒn tÖ (theo vë ghi).
*2. Thµnh phÇn cña l­u th«ng tiÒn tÖ- 2 h×nh thøc.
- TiÒn mÆt
- Kh«ng dïng tiÒn mÆt.
*3. Vai trß cña l­u th«ng tiÒn tÖ.
*4. Thùc tr¹ng cña l­u th«ng tiÒn tÖ ë ViÖt Nam
- Tû träng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt thÊp vµ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cßn cao. LÝ do.
+ HÖ thèng ng©n hµng: ®Æc biÖt lµ hÖ thèng thanh to¸n ch­a ph¸t triÓn, cßn lµ c¸c ng©n hµng cæ ®iÓn .
+ Ng©n hµng mÊt lßng tin ë c«ng chóng trong thêi gian dµi: L•i suÊt ©m c«ng chóng göi tiÒn - mÆt vèn- thanh to¸n chËm, ø ®äng vèn, g©y l•ng phÝ, nhÇm lÉn vµ tiªu cùc trong thanh to¸n.
+ C«ng chóng ch­a cã thãi quen trong giao dÞch víi ng©n hµng: (më tµi kho¶n c¸ nh©n, thanh to¸n qua ng©n hµng )
+ Ph­¬ng thøc thanh to¸n nghÌo nµn, thñ tôc l¹i phøc t¹p.
- ®ång tiÒn mÊt æn ®Þnh, l¹m ph¸t qua tÝn dông phæ biÕn.
*5. C¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc :
- HiÖn ®¹i ho¸ hÖ thång ng©n hµng - ®Æc biÖt lµ hÖ thèng thanh to¸n.
- Cñng cè lßng tin ë c«ng chóng vµ gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc cña c«ng chóng vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt.
- Phæ biÕn më tµi kho¶n c¸ nh©n vµ thanh to¸n qua tµi kho¶n.
- Cñng cè vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia nh»m gi÷ v÷ng vµ æn ®Þnh gi¸ trÞ - søc mua- cña ®ång tiÒn.
- Ban hµnh vµ ¸p dông nghiªm tóc, thèng nhÊt c¸c h×nh thøc kû luËt trong thanh to¸n.

c©u 18. Quy lô©t cña l­u ®éng tiÒn tÖ cña C M¸c vµ sù vËn dông quy luËt l­u th«ng tiÒn tÖ trong ®×u kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng.
Tr¶ lêi
*1. Vai trß cña l­u th«ng tiÒn tÖ vµ yªu cÇu ph¶i qu¶n lÝ l­u th«ng tiÒn tÖ.
*2. Quy luËt l­u th«ng tiÒn tÖ cña M¸c:
- Yªu cÇu: M=PQ/V
- Néi dung:M phô thuéc vµo?? .
NhËn xÐt thµnh tùu vµ h¹n chÕ .
*3. Sù vËn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng
- Møc cung tiÒn tÖ vµ sù x¸c ®Þnh møc cÇu
- C¸c nh©n tæ ¶nh h­ëng tíi Ms = Md ®iÒu tiÕt theo tÝn hiÖu thÞ tr­êng (møc gi¸, tØ gi¸ t×nh h×nh t¨ng tr­ëng cña GDP) sao cho Ms=Mdc chÝnh lµ sù nhËn thøc quy luËt l­u th«ng tiÒn tÖ cña C.M¸c.
*4. ë ViÖt Nam.
- Tr­íc n¨m 1980 theo quy luËt cña M¸c.
- Qu¶n lÝ l­u th«ng tiÒn tÖ do ng©n hµng l­u th«ng ®¶m nhiÖm vµ chóng ta qu¶n lÝ theo c¸c néi dung(sau n¨m 1980).
+ Dù tr÷ b¾t buéc.
+ C¬ së ph¸t hµnh tiÒn: Dù tr÷/tµi s¶n què gia.
+ Ph¸t hµnh ph¶i tu©n thñ quy luËt vµ c¸c hÖ thèng kh¸c trong nÒn kinh tÕ.
- KÕt qu¶ b­íc ®Çu cña viÖc thùc hiÖn qu¶n lÝ l­u th«ng tiÒn tÖ.
+ Sù æn ®Þnh gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn: L¹m ph¸t thÊp vµ cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc(trung b×nh 5,6-7%/n¨m).
+ æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ.
+ T¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ
- TiÕp tôc ®æi míi:
+ Hoµn thiÖn c¬ chÕ ph¸t hµnh .
+ X©y dùng quy ®Þnh thèng nhÊt trong ph¸t hµnh vµ qu¶n lÝ l­u th«ng tiÒn tÖ.
+ Hoµn thiÖn vµ ®Èy m¹nh ®iÒu hµnh theo chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia.

C©u 19. Vai trß tÝn dông ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam?
tr¶ lêi.
*1. T×n dông-Khai niÖm, ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña tÝn dông nãi chung : c¸c chøc n¨ng cña tÝn dông :- Ph©n phèi - KiÓm sãat vµ gi¸m ®èc.
*2. S¬ l­îc lÞch sö ph¸t triÓn cña hÖ thèng tÝn dông ë ViÖt Nam
*3. Chøc n¨ng cña tÝn dông: - Ph©n phèi, kiÓm sãat, gi¸m ®èc b»ng ®ång tiÒn -) cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ.
*4. ë ViÖt nam : C¸c quan hÖ tÝn dông cã tõ l©u vµ kh«ng ngõng ®­îc ph¸t triÓn ë nhiÒu h×nh thøc vµ quy kh¸c nhau
- TÝn dông ng©n hµng + HÖ thèng ng©n hµng quèc doanh
+ HÖ thèn quü tiÕt kiÖm
- TÝn dông hîp t¸c x•
+ Hîp t¸c x• tÝn dông ®« thÞ
+ Hîp t¸c x• tÝn dông n«ng th«n
- TÝn dông Nhµ N­íc: C«ng tr¸i, tÝn phiÕu kho b¹c
- TÝn dông quèc tÕ
+ Víi c¸c n­íc XHCN
+ Víi c¸c n­íc kh¸c
+ Víi c¸c tæ chøc quèc tÕ IMT, WB
- TÝn dông thuª bao(míi)
Tuy vËy: + Tiªu cùc nhiÒu: ThÊt thãat vèn.
+ Nî khª ®äng :Doanh nghiÖp quèc doanh.
+ H×nh thøc ®¬n ®iÖu, ph­¬ng tiÖn nghÌo nµn -) cÇn ph¶i ®­îc cñng cè vµ hßan thiÖn.

C©u 20. Trong c¸c l¹i h×nh quan hÖ tÝn dông ®• häc nh÷ng l¹i h×nh nµo lµ phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam ? c¸c biÖn ph¸p ®Ó cñng cè vµ hoµn thiÖn .
tr¶ lêi.
*1. Kh¸i niÖm tÝn dông
*2. S¬ l­îc vai trß cña tÝn dông
*3. C¸c läai h×nh quan hÖ tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ,
*5. GØai ph¸p ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn (hßan thiÖn)
- VÒ phÝa Nhµ N­íc.
+ HÖ thèng ph¸p luËt
+ C¨n cø ph¸p lÝ
- VÒ phÝa ng©n hµng
Ph¸t luËt ng©n hµng, tµi chÝnh.
+ HiÖn ®¹i hãa hÖ thèng ng©n hµng
+ §µo t¹o vµ n©ng cÊp c¸n bé
- NÒn kinh tÕ x• héi :
+ Tr×nh ®é nhËn thøc cña c«ng chóng
+ X• héi hãa quan hÖ tÝn dông
+ Më réng th«ng tin, n©ng cao uy tÝn

c©u 21. L•i suÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ
tr¶ líi
*1. Kh¸i niÖm vÒ l•i suÊt - ph©n biÖt l•i suÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸c.
*2. C¸c l•i suÊt - phÐp ®o l­êng.
*3. Vai trß cña l•i suÊt.
- §ßn b¶y kinh tÕ cñng cè vµ t¨ng c­êng h¹ch tãan kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh.
- §iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ng©n hµng , c¸c häat ®éng tiÒn tÖ - tÝn dông dông
- C«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« - ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia, ®iÒu chØnh c¬ cÊu, ®iÒu tiÕt t¨ng tr­ëng th«ng qua ®iÒu tiÕt tæng ®Çu t­,
- Thu hót ngäai tÖ vµ ®Çu t­ n­íc ngßai.
- Ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ thÞ tr­êng chøng khãan.

c©u 22. Thùc tr¹ng cña l•i suÊt ë ViÖt Nam vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc.
tr¶ lêi
*1. L•i suÊt vµ vai trß l•i suÊt .
*2. Yªu cÇu ®èi víi mét chÝnh s¸ch l•i suÊt .
- ChÝnh s¸ch l•i suÊt
-C¸c yªu cÇu
*3. Thùc tr¹ng cña l•i suÊt ë ViÖt Nam:
Tr­íc n¨m 1988 chÝnh s¸ch l•i suÊt cøng nh¾c.
- L•i suÊt trÇn thÊp (©m) - xa rêi thùc tiÔn cña thÞ tr­êng vµ nÒn kinh tÕ x• héi.
- L•i suÊt ®¬n gi¸ lµ l•i suÊt ng©n hµng vµ còng chØ gåm c¸c møc l•i suÊt ®¬n ®iÖu (tiÒn göi cho vay lµ l•i ®¬n)
*4. Nguyªn nh©n:
- Do ViÖt Nam theo ®uæi chÝnh s¸ch tµi chÝnh kiÒm chÕ.
- Do ­u tiªn ph¸t triÓn kinh tÕ quèc doanh
- Do ViÖt Nam cã thÞ tr­êng tµi chÝnh ph¸t triÓn
*5. L•i suÊt sau n¨m 1988 :
- TiÕn bé:
+ §• ®iÒu chØnh theo yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ x• héi l•i suÊt cã linh häat h¬n .
+ Ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ, møc doanh lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh
+ H¹n chÕ vµ kiÓm sãat ®­îc l¹m ph¸t
+ Gãp phÇn h×nh thµnh ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh
- Tån t¹i:
+ Ch­a thùc sù mÌm dÎo vµ linh häat.
+ Ch­a x©y dùng c¬ chÕ ®iÒu hµnh chñ ®éng vµ cã c¨n cø khoa häc x¸c ®¸ng
+ VÉn chØ bã hÑp lµ l•i suÊt ng©n hµng, ch­a ph¶i lµ l•i suÊt thÞ tr­êng.
+ VÉn cho bãp ®¬n, ch­a chÝnh x¸c vµ ph¶n ¸nh ®ñ chi phÝ sö dông vèn.
- BiÖn ph¸p:
+ X©y dùng c¬ chÕ ®iÒu tiÕt thèng nhÊt vµ hîp lý, NHT¦ lªn cã chÝnh s¸ch hîp lý h¬n.
+ X©y dùng khung biÓu vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh l•i suÊt theo c¸c møc ph¸t triÓn .
+ TÝn dông ®ñ l•i suÊt
+ PhÊn ®Êu trë thµnh l•i suÊt thÞ tr­êng


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://khosachsangtao.forumvi.com
 
cau 12 22
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Kho sách sáng tạo :: NGHIÊN CỨU - THẢO LUẬN - TRỢ GIÚP-
Chuyển đến