Kho sách sáng tạo
Các bạn đăng ký thành viên mới có thể xem, download tài liệu và viết bài. 
Thanks!
Có gì thắc mắc pm Yahoo: khosachsangtao
Kho sách sáng tạo

Mời tất cả các bạn có quan tâm cùng tham gia diễn đàn để giao lưu, học hỏi và trao đổi kiến thức. Thanks
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Statistics
Diễn Đàn hiện có 1297 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: thuychuthu

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 71 in 65 subjects
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Similar topics
  Poll
  Thống Kê
  Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

  Không

  Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 24 người, vào ngày Mon Sep 19, 2011 10:35 am
  Latest topics
  » Hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao học
  Wed Jan 11, 2012 9:43 pm by tom010508

  » Hãy Tỏa sáng cùng hồ sơ ấn tượng!
  Tue Oct 25, 2011 11:07 am by handm

  » tìm tài liệu ngân hàng trung ương
  Mon Aug 01, 2011 10:55 am by ngocneu89

  » minh buon wa
  Thu Jul 21, 2011 9:10 am by lolem_89

  » Câu hỏi môn Tư tưởng HCM
  Tue Jun 21, 2011 5:45 pm by tangbathuc

  » Một số Bài Toán Vi Mô
  Mon Jun 13, 2011 9:13 am by heocoi1308

  » Cách up tệp tin
  Tue May 17, 2011 11:23 am by Admin

  » Lạm phát!
  Sun May 15, 2011 11:00 pm by xuongrong124

  » III. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH
  Sat May 14, 2011 11:35 pm by xuongrong124

  » Chân ướt chân ráo..tò mò tim hiều.
  Fri May 13, 2011 11:43 am by nhusushi

  » đào tạo cấp cc BĐS
  Sat Feb 19, 2011 1:24 pm by thao_queen9x

  » cau hoi phan tich tin dung cho vay
  Wed Dec 29, 2010 2:28 pm by tuyet nhung

  » tk
  Wed Dec 29, 2010 2:23 pm by tuyet nhung

  » 2. Bản chất của tài chính.
  Wed Oct 13, 2010 2:16 pm by Admin

  » 4 cc cstt
  Wed Oct 13, 2010 2:13 pm by Admin

  » TN ∙ Chương 11: Tài chính Quốc tế, Lạm phát và ổn định tiền tệ,Cầu Tiền tệ
  Wed Oct 13, 2010 2:12 pm by Admin

  » TN Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất
  Wed Oct 13, 2010 2:09 pm by Admin

  » TN ∙ Chương 5: Thị trường Tài chính
  Wed Oct 13, 2010 2:08 pm by Admin

  » TN ∙ Chương 3: Ngân sách Nhà nước
  Wed Oct 13, 2010 2:07 pm by Admin

  »  TN: Chương 2: Tài chính doanh nghiệp..
  Wed Oct 13, 2010 2:06 pm by Admin

  » TN ∙ Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ
  Wed Oct 13, 2010 2:06 pm by Admin

  » trac nghiem: Ngân hàng Thương mại
  Wed Oct 13, 2010 2:04 pm by Admin

  » Lý thuyÕt tµi chÝnh doanh nghiÖp
  Wed Oct 13, 2010 2:03 pm by Admin

  » 2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t
  Wed Oct 13, 2010 2:02 pm by Admin

  » cau 21 - 30
  Wed Oct 13, 2010 2:00 pm by Admin

  » cau 11 - 20
  Wed Oct 13, 2010 1:59 pm by Admin

  » ∙ Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải
  Wed Oct 13, 2010 1:57 pm by Admin

  » II. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  Wed Oct 13, 2010 1:56 pm by Admin

  » III. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  Wed Oct 13, 2010 1:53 pm by Admin

  » II. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  Wed Oct 13, 2010 1:45 pm by Admin

  Top posters
  Admin
   
  nguyenhien
   
  ngoc
   
  hglam
   
  xuongrong124
   
  tuyet nhung
   
  stock_jim
   
  nhusushi
   
  thao_queen9x
   
  tom010508
   

  Share | 
   

   2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t

  Go down 
  Tác giảThông điệp
  Admin
  Admin
  Admin


  Tổng số bài gửi : 43
  Join date : 30/08/2010

  Bài gửiTiêu đề: 2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t   Wed Oct 13, 2010 2:02 pm


  §Ó hoµn thiªn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ chóng ta ph¶i biÕt hoµn thiÖn c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ còng nh­ phèi hîp ®iÒu hµnh c¸c c«ng cô ®ã.
  2.1. Dù tr÷ b¾t buéc.
  C«ng cô dù tr÷ b¾t buéc cã ­u ®iÓm lín trong viÖc kiÓm so¸t cung tiÒn tÖ lµ nã cã thÓ t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c ng©n hµng nh­ nhau vµ cã t¸c dông ®Çy quyÒn lùc ®Õn cung øng tiÒn tÖ. Tuy vËy, khi mµ dù tr÷ b¾t buéc kh«ng ®­îc tr¶ l•i, chóng t­¬ng ®­¬ng víi mét kho¶n thuÕ vµ cã thÓ dÉn tíi t×nh tr¹ng phi trung gian ho¸ h¬n n÷a, dù tr÷ b¾t buéc thiÕu tÝnh mÒm dÎo, hoÆc nh÷ng thay ®æi lín vµ th­êng xuyªn ë møc dù tr÷ còng sÏ g©y nªn hçn lo¹n vµ tæn thÊt cho c¸c NHTM. Nh­ng tr­íc t×nh tr¹ng l¹m ph¸t thÊp nh­ hiÖn nay theo t«i cÇn gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc. Bëi v× nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ kh¸ lín, nh­ng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn h¹n chÕ, cho nªn viÖc gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc trong giai ®o¹n nµy sÏ hç trî thªm nguån vèn cho c¸c tæ chøc tÝn dông cho vay nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c sù gia t¨ng tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n ë møc kiÓm so¸t ®­îc, vµ tû lÖ l¹m ph¸t còng cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc sao cho phï hîp víi sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Do vËy h¹ thÊp tØ lÖ dù tr÷ b¾t buéc cã thÓ chÊp nhËn vµ phï hîp trong thêi kú nµy.
  Mét mÆt khi quy ®Þnh tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc cÇn chó ý tíi quy m« ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông hiÖn nay sao cho hîp lý. Cßn vÒ ®èi t­îng thi hµnh quy chÕ dù tr÷ b¾t buéc cÇn bæ sung thªm ng©n hµng HTX quü tÝn dông nh©n d©n vµ HTX tÝn dông ®Ó phï hîp víi quy ®Þnh néi dung luËt NHNN. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, c¸c NHTM gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn ®èi víi lo¹i tiÒn göi tõ 12 th¸ng trë lªn (chiÕm 15% so víi tæng nguån vèn huy ®éng). ChÝnh v× vËy nÕu muèn huy ®éng ®­îc lo¹i tiÒn göi nµy c¸c NHTM ph¶i n©ng møc l•i suÊt tiÒn göi (huy ®éng vèn) lªn cao s¸t l•i suÊt tiÒn cho vay. Do ®ã nÕu quy ®Þnh lo¹i tiÒn göi nµy còng ph¶i chÞu tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc th× sÏ g©y khã kh¨n cho c¸c NHTM trong ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó cho vay vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn . V× vËy trong giai ®o¹n hiÖn nay ch­a nªn quy ®Þnh dù tr÷ b¾t buéc ®èi víi lo¹i tiÒn göi cã kú h¹n tõ 12 th¸ng trë lªn mµ chØ t¹m thêi quy ®Þnh dù tr÷ b¾t buéc ®èi víi tiÒn göi huy ®éng d­íi 12 th¸ng. ViÖc quy ®Þnh trªn sÏ khuyÕn khÝch c¸c NHTM b»ng c¸c nghiÖp vô cña m×nh (ph¸t hµnh tr¸i phiÕu NHTM ph¸t hµnh kú phiÕu...v.v) thu hót nguån vèn cho môc tiªu ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn .
  Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c¸c tæ chøc tÝn dông, cÇn xö lý kû luËt viÖc thùc hiÖn dù tr÷ b¾t buéc cña c¸c tæ chøc tÝn dông. Do ®ã ngoµi viÖc ph¹t nÆng c¸c tæ chøc tÝn dông b»ng h×nh thøc l•i suÊt, ban thanh tra NHNN vµ c¸c vô liªn quan ë NHTW cÇn t¨ng c­êng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é dù tr÷ b¾t buéc cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c.

  2.2. T¸i chiÕt khÊu.
  §Ó thùc hiÖn ®­îc c«ng cô t¸i chiÕt khÊu cã hiÖu qu¶ ®ßi hái ph¶i cã c¸c c«ng cô truyÒn thèng cña nã lµ kú phiÕu vµ th­¬ng phiÕu. Th­¬ng phiÕu lµ giÊy chøng minh cho hµnh vi mua chÞu b¸n chÞu hµng ho¸ , hµnh vi nµy gäi lµ tÝn dông th­¬ng m¹i.
  TÝn dông th­¬ng m¹i sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp rót ng¾n chu kú kinh doanh cña m×nh, t¨ng vßng quay cña vèn. Do ®ã sÏ gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao. V× vËy muèn ¸p dông c«ng cô t¸i chiÕt khÊu nh­ lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t ®ßi hái ph¶i cã nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù ra ®êi cña tÝn dông th­¬ng m¹i.
  L•i suÊt t¸i chiÕt khÊu cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi l•i suÊt chiÕt khÊu cña NHTM. V× vËy ®Ó hoµn thiÖn c«ng cô t¸i chiÕt khÊu cÇn hoµn thiÖn viÖc chiÕt khÊu kú phiÕu do Ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¸t hµnh cô thÓ ë ®©y lµ chøng tõ cã gi¸. HiÖn nay c¸c ng©n hµng th­êng dïng h×nh thøc nhËn cÇm cè ®Ó cho vay h¬n lµ nhËn chiÕt khÊu c¸c chøng tõ cã gi¸. Nh­ng theo t«i h×nh thøc nhËn cÇm cè cho vay cã nhiÒu nh­îc ®iÓm h¬n so víi h×nh thøc chiÕt khÊu. Thø nhÊt ®ã lµ thñ tôc phøc t¹p h¬n, thø hai lµ nhu cÇu vÒ vèn ®­îc tho¶ m•n Ýt h¬n. V× vËy b¶n th©n cho r»ng c¸c ng©n hµng nªn më réng c¸c h×nh thøc chiÕt khÊu chøng tõ cã gi¸ ®Ó t¹o thuËn lîi h¬n vµ b¶o ®¶m lîi Ých cho kh¸ch hµng.
  - Nªn x¸c ®Þnh møc chiÕt khÊu b»ng víi l•i suÊt cho vay ®­îc tÝnh b»ng phÝ ng©n hµng céng víi l•i suÊt sinh lîi cña c¸c chøng tõ cã gi¸, nh­ng tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ møc tiÒn cña l•i suÊt cho vay ng¾n h¹n.
  MÆt kh¸c ng©n hµng trung ­¬ng cÇn ®Þnh râ h¬n viÖc vËn dông chÝnh s¸ch vµ c«ng cô t¸i chiÕt khÊu, l•i suÊt t¸i chiÕt khÊu: cã nh­ vËy møc kÝch thÝch viÖc xuÊt hiÖn c¸c lo¹i th­¬ng phiÕu, kú phiÕu vµ chÝnh chóng lµ c¬ së cho phÐp ng©n hµng nhµ n­íc trung ­¬ng vËn dông c«ng cô t¸i chiÕt khÊu vµ l•i suÊt t¸i chiÕt khÊu h÷u hiÖu ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ.
  2.3. Ho¹t ®éng thÞ tr­êng më:
  VÒ mÆt lý luËn còng nh­ trong thùc tÕ thÞ tr­êng më lµ mét c«ng cô quan träng ®iÒu tiÕt linh ho¹t khèi l­îng tiÒn tÖ trong l­u th«ng vµ liªn quan trùc tiÕp ®èi víi c¬ chÕ ph¸t hµnh tiÒn cña ng©n hµng trung ­¬ng. Trong ®iÒu kiÖn ë n­íc ta hiÖn nay cÇn ®­a c«ng cô thÞ tr­êng më vµo ho¹t ®éng vµ t¨ng c­êng sö dông c«ng cô nµy. Tuy nhiªn ®Õn nay cho thÊy c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®­a thÞ tr­êng më vµo ho¹t ®éng cßn ch­a chÝn muåi. V× vËy cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng cô nµy ®Ó mau chãng ®­a c«ng cô nµy vµo ho¹t ®éng. Tr­íc hÕt viÖc vËn dông c«ng cô thÞ tr­êng më ®ßi hái tr­íc m¾t kh«ng chØ ®èi víi tÝn phiÕu kho b¹c mµ ngay c¶ víi tr¸i phiÕu kho b¹c vµ c¸c chøng chØ ®Çu t­ cña nhµ n­íc (tr¸i phiÕu c«ng tr×nh), cÇn ph¶i ph¸t hµnh theo ph­¬ng thøc ®Êu thÇu th«ng qua ho¹t ®éng cña NHNNTW vµ ¸n NHTM trong ®ã t¨ng c­êng vai trß cña NHNNTW trong viÖc ph¸t hµnh tiÒn ®Ó mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ vµ sau ®ã thùc hiÖn mua b¸n l¹i tr¸i phiÕu chÝnh phñ víi c¸c NHTM, víi c¸c tæ chøc kinh tÕ theo tÝn hiÖu thÞ tr­êng .
  Mét mÆt :
  - CÇn ban hµnh chÝnh thøc c¸c quy chÕ ho¹t ®éng thÞ tr­êng më phï hîp víi luËt.
  - Thµnh lËp ban chØ ®¹o thÞ tr­êng më ®Ó tiÕn hµnh mua b¸n thö
  - Lµm viÖc víi bé tµi chÝnh ph¸t hµnh c¸c tÝn phiÕu kho b¹c cã kú h¹n d­íi 12 th¸ng ®Ó t¹o c«ng cô cho thÞ tr­êng më. §ång thêi lµm viÖc víi Bé tµi chÝnh ®Ó chuyÓn sè nî hiÖn nay cña Bé tµi chÝnh vay NHNN thµnh c¸c tr¸i phiÕu chÝnh phñ ®Ó NHNN sö dông c«ng cô nµy cho ho¹t ®éng thÞ tr­êng më.
  - NHNN ph¸t hµnh tÝn phiÕu NHNN th­êng xuyªn, ®Þnh kú víi thêi h¹n ng¾n.
  - Hoµn thiÖn hÖ thèng thanh to¸n bï trõ ®Ó c¸c ng©n hµng tiÕn hµnh c¸c giao dÞch ng¾n, ph¸t triÓn nghiÖp vô vay m­în thóc ®Èy thÞ tr­êng liªn ng©n hµng ph¸t triÓn lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn nghiÖp vô thÞ tr­êng më.
  Song ®Ó nghiÖp vô thÞ tr­êng më ph¸t huy hiÖu qu¶ vèn cã cña nã trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, th× bªn c¹nh viÖc khÈn tr­¬ng t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn nh­ trªn cho thÞ tr­êng më cã thÓ ho¹t ®éng, cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi ®ång thêi c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh­ c«ng cô t¸i chiÕt khÊu, dù tr÷ b¾t buéc, l•i suÊt c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng liªn ng©n hµng.... ®Ó NHNN cã thÓ ®iÒu hµnh mét c¸ch ®ång bé, cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c«ng cô, qua ®ã cã thÓ n©ng cao n¨ng lùc ®iÒu hµnh cña NHNN nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ môc tiªu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong tõng thêi kú.
  2.4. L•i suÊt.
  Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chÝnh s¸ch l•i suÊt cña NHNN ®• ®­îc sö dông nh­ mét c«ng cô quan träng gãp phÇn t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ kiÓm so¸t l¹m ph¸t. B»ng c¸c biÖn ph¸p ®iÒu hµnh linh ho¹t theo chØ ®¹o cña chÝnh phñ NHNN ®• chuyÓn tõ chÝnh s¸ch l•i suÊt ©m sang l•i suÊt thùc d­¬ng, l•i suÊt trÇn ®• dÇn dÇn b¸m s¸t chØ sè tr­ît gi¸, vµ quan hÖ cung cÇu vèn tÝn dông trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ b¶o toµn gi¸ trÞ ®ång tiÒn cho ng­êi göi vµ ®­îc ng­êi vay chÊp nhËn tõ ®ã ngµy cµng thu hót thªm nguån vèn vµo hÖ thèng ng©n hµng , ®¸p øng nhu cÇu vèn ngµy cµng t¨ng cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, c«ng cô l•i suÊt kh¸ quan träng trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t hiÖn nay. Do ®ã, t«i còng ®­a ra nh÷ng ý kiÕn vÒ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng cô l•i suÊt.
  - Nªn kiªn tr× nguyªn t¾c l•i suÊt thùc d­¬ng ®Ó kÝch thÝch tiÕt kiÖm ®ång thêi linh ho¹t ®iÒu chØnh l•i suÊt theo diÔn biÕn l¹m ph¸t nh»m hç trî ®Çu t­.
  - Trong thêi gian tíi, tr­íc m¾t vÉn duy tr× c¬ chÕ l•i suÊt trÇn nh­ng vÒ ph­¬ng diÖn tiÕn hµnh cÇn xóc tiÕn nhanh viÖc h×nh thµnh c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch nh»m thóc ®Èy c¹nh tranh lµnh m¹nh trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ, t¹o tiÒn ®Ò më réng qu¸ tr×nh tù do ho¸ l•i suÊt.
  - CÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch l•i suÊt linh ho¹t (l•i suÊt cho vay vµ vay). VÒ viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch l•i suÊt, NHNN cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®•i cho mét sè ngµnh hoÆc ®èi t­îng kinh tÕ quan träng.
  MÆt kh¸c l•i suÊt vµ tû gi¸ lµ hai vÊn ®Ò nh¹y c¶m, cã t¸c ®éng tøc thêi vµ ¶nh h­ëng s©u réng ®èi víi toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Do gi÷a chóng cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau, chÝnh s¸ch l•i suÊt vµ tû gi¸ ph¶i ®­îc xö lý ®ång bé trong quan hÖ phï hîp. ChÝnh v× vËy biÖn ph¸p ®iÒu chØnh l•i suÊt ®ång ViÖt Nam cÇn ®i ®«i víi viÖc quy ®Þnh l•i suÊt thÝch hîp ®èi víi tiÒn göi b»ng USD ®Ó ph¸t huy tèi ®a vai trß cña c«ng cô l•i suÊt trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ.
  Tãm l¹i, ®iÒu chØnh l•i suÊt cho phï hîp víi c¸c diÔn biÕn kinh tÕ vµ môc tiªu chÝnh s¸ch lµ mét biÖn ph¸p th«ng th­êng cña c¸c chÝnh phñ vµ NHTW trong thêi gian tíi, d­íi sù chØ ®¹o cña chÝnh phñ cïng víi c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch kh¸c, NHNN sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch l•i suÊt linh ho¹t phï hîp víi t×nh h×nh vµ c¸c diÔn biÕn kinh tÕ nh»m thùc hiÖn môc tiªu æn ®Þnh tiÒn tÖ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ n­íc trong tõng thêi kú.
  2.5. H¹n møc tÝn dông:
  Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , ho¹t ®éng tÝn dông ®ãng vai trß ®iÒu tiÕt th­êng xuyªn ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ l¹m ph¸t. Dùa vµo viÖc më réng tÝn dông ng­êi ta cã thÓ ®¹t ®Õn sù më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. Ng­îc l¹i thu hÑp tÝn dông lµ mét trong nh÷ng c¸ch thøc quan träng ®Ó h¹n chÕ sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ qu¸ nhanh vµ sù gia t¨ng cña l¹m ph¸t. V× vËy c«ng cô h¹n møc tÝn dông cã ý nghÜa quan träng vµ viÖc x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chèng l¹m ph¸t. Song nã còng g©y khã kh¨n cho NHTM v× thÕ cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p hç trî tiÕp nèi ®Ó lµm gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n cho NHTM.
  Thø nhÊt: ®Ó NHTM kinh doanh ®­îc tèt, huy ®éng ®­îc nhiÒu vèn trong d©n c­ (®©y lµ sù cÇn thiÕt ®Ó chèng l¹m ph¸t) nªn më h­íng cho chi nh¸nh NHTM cÊp tØnh cã thÓ ®­îc mua tÝn phiÕu NHNN khi thõa vèn. Nh­ vËy n©ng cao ®­îc tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o v× nã g¾n víi lîi Ých trùc tiÕp cña n¬i thõa vèn.
  Thø hai: ®Ó gi¶m bít khã kh¨n cho Ng©n hµng n«ng nghiÖp, NHNN vµ chÝnh phñ nªn cho phÐp ng©n hµng n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i ký quü b¾t buéc hoÆc ®Ó 1 tû lÖ rÊt nhá trªn sè tiÒn göi.
  Thø ba: chÝnh phñ nªn giao cho c¸c NHTM huy ®éng thay cho kho b¹c vµ theo chñ ®Þnh cña chÝnh phñ vÒ møc huy ®éng vµ l•i suÊt ®¶m b¶o kinh doanh . Sè huy ®éng ®­îc theo chØ ®Þnh sÏ chuyÓn giao cho kho b¹c ®Ó ®¸p øng yªu cÇu chi tiªu cña chÝnh phñ.
  Thùc hiÖn tèt nh÷ng gi¶i ph¸p nªu trªn võa ®¶m b¶o chèng l¹m ph¸t võa gióp cho c¸c NHTM ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶.
  Qua c¸c phÇn trªn t«i ®• tr×nh bµy c¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Nh­ng mét mÆt hoµn thiÖn c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, mÆt kh¸c cÇn phèi hîp ®ång bé c¸c c«ng cô ®ã trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t. Nh­ c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc do qu¸ nh¹y c¶m do ®ã c«ng cô nµy cÇn ph¶i ®­îc sù bæ trî cña c¸c c«ng cô tinh vi h¬n (t¸i chiÕt khÊu, thÞ tr­êng më). Ng­îc l¹i trong khi NHNNTW cÇn coi träng viÖc sö dông c«ng cô thÞ tr­êng më, c«ng cô t¸i chiÕt khÊu vµ l•i suÊt t¸i chiÕt khÊu trong viÖc ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ th× c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc ®­îc sö dông ®Ó hç trî hai c«ng cô nªu trªn. C¸c phÇn trªn chóng ta ®• nghiªn cøu vµ thÊy ®­îc quan hÖ chÆt chÏ gi÷a l•i suÊt vµ tû gi¸ . Do ®ã cÇn thiÕt lËp nhiÒu c«ng cô thùc sù cã mèi quan hÖ chÆt chÏ gåm c¶ c¸c c«ng cô bæ trî vµ c«ng cô trung gian. Bëi v× khi phèi hîp ®ång bé c¸c c«ng cô, th× viÖc ®iÒu khiÓn mét c«ng cô sÏ lµm cho c¸c c«ng cô kh¸c ®­îc céng h­ëng vÒ søc m¹nh.
  ChÝnh v× vËy, kh«ng nh÷ng ph¶i hoµn thiÖn c¸c c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ mµ cßn ph¶i phèi hîp c¸c c«ng cô ®ã víi nhau trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t.

  Về Đầu Trang Go down
  Xem lý lịch thành viên http://khosachsangtao.forumvi.com
   
  2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t
  Về Đầu Trang 
  Trang 1 trong tổng số 1 trang
   Similar topics
  -
  » GTA IV (PC) DVDrip

  Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
  Kho sách sáng tạo :: TÀI LIỆU HỌC TẬP :: BÀI GIẢNG, SÁCH THAM KHẢO-
  Chuyển đến