Kho sách sáng tạo
Các bạn đăng ký thành viên mới có thể xem, download tài liệu và viết bài. 
Thanks!
Có gì thắc mắc pm Yahoo: khosachsangtao
Kho sách sáng tạo

Mời tất cả các bạn có quan tâm cùng tham gia diễn đàn để giao lưu, học hỏi và trao đổi kiến thức. Thanks
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Statistics
Diễn Đàn hiện có 1297 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: thuychuthu

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 71 in 65 subjects
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Poll
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 24 người, vào ngày Mon Sep 19, 2011 10:35 am
Latest topics
» Hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao học
Wed Jan 11, 2012 9:43 pm by tom010508

» Hãy Tỏa sáng cùng hồ sơ ấn tượng!
Tue Oct 25, 2011 11:07 am by handm

» tìm tài liệu ngân hàng trung ương
Mon Aug 01, 2011 10:55 am by ngocneu89

» minh buon wa
Thu Jul 21, 2011 9:10 am by lolem_89

» Câu hỏi môn Tư tưởng HCM
Tue Jun 21, 2011 5:45 pm by tangbathuc

» Một số Bài Toán Vi Mô
Mon Jun 13, 2011 9:13 am by heocoi1308

» Cách up tệp tin
Tue May 17, 2011 11:23 am by Admin

» Lạm phát!
Sun May 15, 2011 11:00 pm by xuongrong124

» III. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH
Sat May 14, 2011 11:35 pm by xuongrong124

» Chân ướt chân ráo..tò mò tim hiều.
Fri May 13, 2011 11:43 am by nhusushi

» đào tạo cấp cc BĐS
Sat Feb 19, 2011 1:24 pm by thao_queen9x

» cau hoi phan tich tin dung cho vay
Wed Dec 29, 2010 2:28 pm by tuyet nhung

» tk
Wed Dec 29, 2010 2:23 pm by tuyet nhung

» 2. Bản chất của tài chính.
Wed Oct 13, 2010 2:16 pm by Admin

» 4 cc cstt
Wed Oct 13, 2010 2:13 pm by Admin

» TN ∙ Chương 11: Tài chính Quốc tế, Lạm phát và ổn định tiền tệ,Cầu Tiền tệ
Wed Oct 13, 2010 2:12 pm by Admin

» TN Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất
Wed Oct 13, 2010 2:09 pm by Admin

» TN ∙ Chương 5: Thị trường Tài chính
Wed Oct 13, 2010 2:08 pm by Admin

» TN ∙ Chương 3: Ngân sách Nhà nước
Wed Oct 13, 2010 2:07 pm by Admin

»  TN: Chương 2: Tài chính doanh nghiệp..
Wed Oct 13, 2010 2:06 pm by Admin

» TN ∙ Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ
Wed Oct 13, 2010 2:06 pm by Admin

» trac nghiem: Ngân hàng Thương mại
Wed Oct 13, 2010 2:04 pm by Admin

» Lý thuyÕt tµi chÝnh doanh nghiÖp
Wed Oct 13, 2010 2:03 pm by Admin

» 2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong viÖc kiÓm so¸t l¹m ph¸t
Wed Oct 13, 2010 2:02 pm by Admin

» cau 21 - 30
Wed Oct 13, 2010 2:00 pm by Admin

» cau 11 - 20
Wed Oct 13, 2010 1:59 pm by Admin

» ∙ Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải
Wed Oct 13, 2010 1:57 pm by Admin

» II. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Wed Oct 13, 2010 1:56 pm by Admin

» III. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Wed Oct 13, 2010 1:53 pm by Admin

» II. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Wed Oct 13, 2010 1:45 pm by Admin

Top posters
Admin
 
nguyenhien
 
ngoc
 
hglam
 
xuongrong124
 
tuyet nhung
 
stock_jim
 
nhusushi
 
thao_queen9x
 
tom010508
 

Share | 
 

 Lý thuyÕt tµi chÝnh doanh nghiÖp

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 43
Join date : 30/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Lý thuyÕt tµi chÝnh doanh nghiÖp    Wed Oct 13, 2010 2:03 pm

C©u 1:
Chi phÝ vèn vµ tÇm quan träng cña chi phÝ vèn trong qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp:
*Kh¸i niÖm :
- Chi phÝ vèn lµ chi phÝ c¬ héi cña viÖc sö dông vèn. §­îc tÝnh b»ng sè lîi nhuËn kú väng ®¹t ®­îc trªn vèn ®Çu t­ vµo dù ¸n hoÆc doanh nghiÖp ®Ó gi÷ kh«ng lµm gi¶m sè lîi nhuËn dµnh cho chñ së h÷u.
- Chi phÝ vèn bao gåm:
+ Chi phÝ nî tr­íc thuÕ (Kd)
+ Chi phÝ nî sau thuÕ (Kd* (1-T)
+ Chi phÝ cæ phiÕu ­u tiªn (Kp)
+ Chi phÝ lîi nhuËn kh«ng chia (Ks)
* TÇm quan träng cña chi phÝ vèn:
Nghiªn cøu chi phÝ vèn cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong qu¶n lÝ doanh nghiÖp ®­îc sö dông lµm c¨n cø lùa chän tØ lÖ chiÕt khÊu khi quyÕt ®Þnh ®Çu t­, quyÕt ®Þnh mua hoÆc thuª tµi s¶n, quyÕt ®Þnh ®i vay hoÆc sö dông vèn tù cã.
C©u 2:
Tr×nh bµy c¸c nguån tµi trî cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.
Tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ph¸p lùa chän nguån tµi trî kinh doanh. §¸nh gi¸ ­u nh­îc ®iÓm cña mçi ph­¬ng ph¸p.
Cã ph­¬ng ph¸p lùa chän nguån tµi trî tèi ­u cho mäi doanh nghiÖp kh«ng ?
C©u 3:
Tr×nh bµy c¸c nguån vèn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Nªu c¸c nh©n tè tíi viÖc huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp.
Tr¶ lêi:
* Nguån vèn cña doanh nghiÖp bao gåm vèn chñ së h÷u vµ nî.
* Trong vèn chñ së h÷u:
- Vèn gãp ban ®Çu : ChÝnh lµ sè vèn ban ®Çu cña doanh nghiÖp do c¸c cæ ®«ng chñ së h÷u gãp(cßn ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc th× vèn gãp ban ®Çu chÝnh lµ vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. §èi víi c«ng ty cæ phÇn th× do cæ ®«ng ®ãng gãp...)
- Vèn tõ lîi nhuËn kh«ng chia: lµ bé phËn lîi nhuËn ®­îc sö dông t¸i ®Çu t­, më réng s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp.
- Ph¸t hµnh cæ phiÕu: §Ó doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng vèn chñ së h÷u.
+ Cæ phiÕu th­êng : Lµ lo¹i cæ phiÕu th«ng dông nhÊt, lµ chøng kho¸n quan träng nhÊt ®­îc trao ®æi mua b¸n trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n.
+ Cæ phiÕu ­u tiªn: ChiÕm mét tØ träng nhá trong tæng sè cæ phiÕu ®­îc ph¸t hµnh.
* Nî: §Ó bæ sung vèn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông nî tõ c¸c nguån : TÝn dông ng©n hµng, tÝn dông th­¬ng m¹i vµ vay qua ph¸t hanh tr¸i phiÕu.
- Nguån vèn tÝn dông ng©n hµng, th­¬ng m¹i: Lµ mét trong nh÷ng nguån vèn quan träng nhÊt kh«ng chØ ®èi víi sù ph¸t triÓn b¶n th©n mçi doanh nghiÖp cßn ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n.
*C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng :
C©u 4: Ph©n tÝch ­u vµ nh­îc ®iÓm cña viÖc sö dông nî tõ ®ã cho biÕt khi nµo doanh nghiÖp nªn sö dông ä.
Khi sö dông nî th× võa cã lîi, võa cã h¹i cho doanh nghÞªp:
- ¦u ®iÓm: Chi phÝ nî lµ chi phÝ rÎ nhÊt, tiÖn dông vµ linh ho¹t, doanh nghiÖp sÏ thu ®­îc mét kho¶n tiÕt kiÖm nhê thuÕ. Vµ cã thÓ khuyÕch ®¹i thu nhËp cña chñ së h÷u. H¬n n÷a nã cßn t¹o kh¶ n¨ng, më réng c¸c quan hÖ hîp t¸c kinh doanh mét c¸ch l©u bÒn.
- Nh­îc ®iÓm: Nh­ng ë bÊt k× 1 EBIT nµo th× doanh nghÞªp vÉn ph¶i tr¶ mét kho¶n l•i vay cè ®Þnh. Nªn khi EBIT nhá doanh nghiÖp sÏ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n.
Tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ c©n nh¾c khi nµo sö dông nî. ViÖc t¨ng sö dông nùo lµm t¨ng rñi ro ®èi víi thu nhËp vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp.
C©u 5.
NÕu b¹n lµ ng­êi mua tr¸i phiÕu cña mét doanh nghiÖp, b¹n sÏ chñ ý tíi nh÷ng chØ tiªu tµi chÝnh nµo cña doanh nghiÖp ®ã.
Môc ®Ých cña ng­êi mua tr¸i phiÕu lµ thu møc l•i cao vµ ®ång thêi rñi ro thÊp nªn hä ph¶i chó ý tíi Ýt nhiÒu chØ tiªu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.
- L•i suÊt cña tr¸i phiÕu : ®Æt trªn t­¬ng quan so s¸nh víi l•i suÊt trªn thÞ tr­êng vèn, cña c«ng ty kh¸c vµ tr¸i phiÕu chÝnh phñ.
- K× h¹n cña tr¸i phiÕu: K× h¹n ng¾n th× l•i suÊt thÊp nh­ng ®é rñi ro thÊp cßn k× h¹n dµi th× ng­îc l¹i.
- Uy tÝn cña doanh nghiÖp.
- MÖnh gi¸ cña tr¸i phiÕu: liÖu m×nh cã kh¶ n¨ng mua hay kh«ng.
C©u 6:
Tr×nh bµy nh÷ng nguån tµi trî dµi h¹n chñ yÕu cña doanh nghiÖp ? vai trß cña thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ trung gian tµi chÝnh trong viÖc t¹o vèn cña doanh nghiÖp.
ThÞ tr­êng tµi chÝnh gåm cã thÞ tr­êng cæ phiÕu vµ thÞ tr­êng tr¸i phiÕu. Trung gian tµi chÝnh lµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tÝn dông th­¬ng m¹i. Chóng lµ nh÷ng nguån tµi trî vèn cho doanh nghiÖp.
C©u 7:
T¹i sao ë n­íc ta hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn s¶n xuÊt, nh­ng l¹i kh«ng muèn huy ®éng vèn tõ ng©n hµng ?
Cã thÓ nãi vèn vay ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng ngïn vèn quan träng nhÊt. Kh«ng mét doanh nghÞªp nµo kh«ng vay vèn ng©n hµng nÕu doanh nghiÖp ®ã muèn tån t¹i v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn nguån vèn ng©n hµng còng cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh :
- §iÒu kiÖn tÝn dông.
- C¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tiÒn vay.
- Sù kiÓm so¸t cña ng©n hµng.
- L•i suÊt vay vèn.
C©u 8 :
Ph©n biÖt cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu.
* Cæ phiÕu lµ giÊy x¸c nhËn quyÒn së h÷u cña ng­êi gãp vèn. Lµ chøng kho¸n tµi chÝnh cã kh¶ n¨ng tù do chuyÓn ®æi mua b¸n trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n.
* Tr¸i phiÕu lµ mét tªn chung cña giÊy vay nî dµi h¹n vµ trung h¹n bao gåm tr¸i phiÕu chÝnh phñ vµ tr¸i phiÕu c«ng ty. Tr¸i phiÕu cßn ®­îc gäi lµ tr¸i kho¸n.
Cæ phiÕu Tr¸i phiÕu
- Vèn chñ së h÷u < TÊm l¸ ch¾n cho - Nî -) rñi ro cao h¬n - ) Ph¸ s¶n
Doanh nghiÖp >
-) lîi nhuËn
C©u 9 :
VAT lµ doanh thu vµ chi phÝ cña doanh nghiÖp. H•y b×nh luËn ý kiÕn trªn.
* VAT lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu, thu trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng hãa dÞch vô qua c¸c giai ®o¹n tõ s¶n xuÊt, l­u th«ng ®Õn tiªu dïng.
* Cã 2 c¸ch x¸c ®Þnh VAT:
- Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp : VAT ph¶i nép ®­îc tÝnh trùc tiÕp trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng hãa vµ dÞch vô.
Ph­¬ng ph¸p nµy VAT thuéc chi phÝ cña doanh nghiÖp.
.........
C©u 10 :
Sö dông chØ tiªu doanh thu c¶ thuÕ ®Ó tÝnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . H•y b×nh luËn.
* Kh¸i niÖm:
- Doanh thu c¶ thuÕ :
- HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp : ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng 4 nhãm chØ tiªu (kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp , kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng sinh lîi).
*¦u nh­îc ®iÓm khi sö dông chØ tiªu trªn ®Ó ®¸nh gi¸ :
Sö dông chØ tiªu thu nhËp sau thuÕ ®Ó ®¸nh gi¸ sÏ chÝnh x¸c h¬n v× thu nhËp tr­íc thuÕ ch­a ph¶i lµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nh­ c¬ cÊu nguoßn vèn, c¬ cÊu tµi s¶n.
C©u 11 :
Ph­¬ng ph¸p tÝnh VAT vµ nh÷ng t¸c ®éng cña VAT tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp .
C©u 12 :
ThuÕ vµ ý nghÜa cña thuÕ ®èi víi qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp. ThuÕ lµ mét yÕu tè cña chi phÝ kinh doanh.
*Kh¸i niÖm :
- Chi phÝ kinh doanh lµ tiÒn mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo hay chi tr¶ cho c¸c kho¶n kh¸c trong qu¸ tr×nh kinh doanh .
- ThuÕ : lµ nguån thu chñ yÕu cña nhµ n­íc, lµ sè tiÒn mµ DN ph¶i nép cho nhµ n­íc khi tiÕn hµnh kinh doanh.
* ThuÕ lµ mét chi phÝ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh
- HÇu hÕt mäi lo¹i thuÕ ®Ò lµ chi phÝ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tr­íc c¸c lo¹i thuÕ gi¸n thu .
+ ThuÕ gi¸n thu (VAT vµ TT§B ) ®©y lµ thuÕ ®¸nh vµo ng­êi tiªu dïng nªn dï doanh nghiÖp ph¶i tr¶ tiÒn cho c¸c kho¶n chi nµy th× ®ã còng chØ lµ thu hé vµ tr¶ hé nhµ n­íc mµ th«i, vÒ b¶n chÊt nã kh«ng ph¶i lµ chi phÝ cña doanh nghiÖp .
+ ThuÕ trùc thu (TTNDN vµ mét sè lo¹i thuÕ kh¸c ) : lµ chi phÝ cña doanh nghiÖp dï thuÕ TNDN ®­îc tÝnh tù lîi nhuËn tr­íc thuÕ, kh«ng tÝnh vµo chi phÝ ngay tõ ®Çu. Do ®ã, khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh v× môc tiªu lîi nhuËn doanh nghiÖp ph¶i tÝnh ®Õn c¸c lo¹i thuÕ nµy nh­ mét yÕu tè cña chi phÝ .
C©u 13.
Nh÷ng c©u sau ®óng hay sai ?
- L•i tr¶ cho viÖc sö dông vèn ®­îc tÝnh vµo chi phÝ tr­íc khi tÝnh thuÕ TNDN
- Toµn bé thu nhËp sau thuÕ do mét doanh nghiÖp nhµ n­íc lµm ra thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp ®ã.
Tr¶ lêi.
1. §óng v× l•i tr¶ cho viÖc sö dông vèn lµ chi phÝ nî tr­íc thuÕ kinh doanh ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së l•i xuÊt nî vay. L•i xuÊt nµy th­êng ®­îc Ên ®Þnh trong hîp ®ång vay tiÒn.
2. Sai v× ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ViÖt Nam, lîi nhuËn sau thuÕ , sau khi nép ph¹t vµ c¸c kho¶n thuÕ kh¸c nÕu cã, ®­îc trÝch lËp c¸c quü cña doanh nghiÖp nh­ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh , quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm, quü khen th­ëng vµ phóc lîi. NÕu doanh nghiÖp nµy lµ mét thµnh viªn cña tæng héi ®ång qu¶n trÞ cña tæng c«ng ty quyÕt ®Þnh vµ ®­îc sö dông cho c¸c môc tiªu theo quy chÕ tµi chÝnh cña c«ng ty.
C©u 14.
Tr×nh bµy nh÷ng ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­ dµi h¹n trong c¸c doanh nghiÖp.
Tr¶ lêi.
C¸c ph­¬ng ph¸p :
1. ChØ tiªu gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (NPV):
Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng lµ chªnh lÖch gi÷a c¸c gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c luång tiÒn dù tÝnh mang l¹i trong thêi gian kinh tÕ cña dù ¸n vµ gi¸ trÞ ®Çu t­ ban ®Çu hay lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c luång tiÒn rßng hy väng trong t­¬ng lai víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña vèn ®Çu t­.
C«ng thøc tÝnh NPV (tù nhí)
NPV ph¶n ¸nh kÕt qu¶ lç l•i cña dù ¸n theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i (t¹i thêi ®iÓm 0 )sau khi ®• tÝnh ®Õn chi phÝ c¬ héi cña vèn ®Çu t­.
NÕu NPV>0 : dù ¸n cã l•i
NÕu NPV<0 : dù ¸n lç
NÕu NPV=0 : dù ¸n chØ ®¹t møc trang tr¶i ®ñ chi phÝ vèn
2.Tû lÖ hoµn vèn néi bé (IRR)
lµ tû lÖ triÕt khÊu mµ t¹i ®ã NPV = 0 ®èi víi mét kho¶n ®Çu t­ 1 kú (n¨m) tû lÖ hoµn vèn néi bé ®­îc tÝnh b»ng viÖc gi¶i ph­¬ng tr×nh sau :
C«ng thøc tÝnh NPV (tù nhí)
- IRR lµ chØ tiªu ®Ó dù tÝnh c¸c luång tiÒn mµ luång tiÒn dù ¸n sÏ t¹o ra trong thêi gian thùc hiÖn ®ån thêi ta ph¶i cã mét tû lÖ chiÕt khÊu ( thu nhËp ) mong ®¬i ®Ó so s¸nh khi ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ .
IRR ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lîi cña dù ¸n, ch­a tÝnh ®Õn chi phÝ c¬ héi cña ®Çu t­ , tøc lµ nÕu nh­ chiÕt khÊu c¸c luång tiÒn theo IRR.
C©u 15.
Néi dung vµ c¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cña luång tiÒn trong thÈm ®Þnh hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t­ dµi h¹n.
Tr¶ lêi.
Luång tiÒn cña dù ¸n gåm ba bé phËn:
- Luång tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (OFC)
- Chi tiªu vèn .
- Thay ®æi vèn l­u ®éng rßng (NWC).
Luång tiÒn cña dù ¸n = OFC + thay ®æi NWC + chØ tiªu vèn
OFC = Pst + khÊu hao
C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n luång tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh .
- Ph­¬ng ph¸p tõ d­íi lªn
ThuÕ = Ptt. ThuÕ suÊt
Prßng = Ptt - thuÕ
OFC = Prßng + khÊu hao
- Ph­¬ng ph¸p tõ trªn xuèng
OFC = doanh thu - chi phã - thuÕ
- Ph­¬ng ph¸p tiÕt kiÖm nhê thuÕ
OFC = (doanh thu - chi phÝ ) . (1-T) + KhÊu hao.T
(doanh thu - chi phÝ ).
(1-T) lµ luång tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh nÕu nh­ kh«ng cã khÊu hao.
KhÊu hao . T : lµ phÇn tiÕt kiÖm nhê thuÕ v× chi phÝ khÊu hao lµ chi phÝ kh«ng xuÊt quü, viÖc tÝnh chi phÝ khÊu hao cã t¸c dông lµm gi¶m thuÕ ph¶i nép, vµ nh­ vËy lµm t¨ng luång tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña dù ¸n.
C©u 16.
Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Lµ chñ doanh nghiÖp anh chÞ sÏ lùa chän nhãm nh÷ng chØ tiªu tµi chÝnh nµo ®Ó ph©n tÝhc ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghÞªp
( kh¸i niÖm, ý nghÜa vµ môc tiªu ph©n tÝch t¸i chÝnh doanh nghiÖp, néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Tr×nh tù vµ ph­¬ng ¸n ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. )
tr¶ lêi.
Kh¸i niÖm:
Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ sö dông mét tËp hîp c¸c kh¸i niÖm, ph­¬ng ph¸p vµ c«ng cô cho viÖc sö lÝ c¸c th«ng tin kÕ to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh,. Rñi ro møc ®é vµ chÊt l­îng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mét doanh nghiÖp
ý nghÜa:
Môc tiªu :
Nh÷ng ng­êi ph©n tÝch tµi chÝnh cña c¸c c­¬ng vÞ kh¸c nhau cã nh÷ng môc tiªu kh¸c nhau :
- Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi nhµ qu¶n trÞ : ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp. §ã lµ c¬ së ®Ó ®Þnh h­íng c¸c quyÕt ®Þnh cña ban gi¸m ®èc.
- Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi nhµ ®Çu t­ : §Ó biÕt kh¶ n¨ng sinh l•i cña doanh nghiÖp, ra quyÕt ®Þnh cã bá vèn vµo doanh nghÞªp hay kh«ng .
- Ph©n tÝch t¸i chÝnh ®èi víi ng­êi cho vay: ®Ó nhËn biÕt kh¶ n¨ng vay vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng
- Ngoµi ra ph©n tÝch tµi chÝnh còng rÊt cÇn thiÕt ®èi víi ng­êi h­ëng l­¬ng trong doanh nghiÖp, c¸n bé thuÕ, c¶nh s¸t kinh tÕ, luËt s­ ... hä muèn hiÓu biÕt ho¹t ®éng cña doanh nghÞªp ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n c«ng viÖc cña hä .
Néi dung:
- Ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn (b¶ng tµi trî )
- Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh .
- Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trung gian vµ cuèi cïng trong c¸c b¸o c¸o kÕt qña kinh doanh.
- Ph©n tÝch kÕt cÊu t¸i s¶n vµ nguån vèn trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n.
- Ph©n tÝch c¸c tØ sè tµi chÝnh.
+ Tû sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n : ®©y lµ nhãm chØ ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghÞªp.
Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh = tµi s¶n l­u ®éng / nî ng¾n h¹n .
Kh¶ n¨ng to¸n nhanh = (tµi s¶nl­u ®éng - dùtr÷ )/ nî ng¾n h¹n
+ Tû sè vÕ kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn hoÆc c¬ cÊu vèn : §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh møc ®é æn ®Þnh vµ tù chñ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp
* Tû sè nî trªn tæng tµi s¶n (hÖ sè nî).
* Kh¶ n¨ng thanh to¸n l•i vay hoÆc sè lÇn cã thÓ tr¶ l•i : thÓ hiÖn ë chØ sè gi÷a
Ptt vµ l•i vay trªn l•i vay
+ Tû sè kh¶ n¨ng ho¹t ®éng : lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ xem xÐt viÖc sö dông tµi nguyªn, nguån lùc cña doanh nghiÖp .
* Vßng quay tiÒn
* Vßng quy dù tr÷ (tån kho).
* HiÖu suÊt sö dôngtµi s¶n cè ®Þnh
.* HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n
+ Tû sè vÒ kh¶ n»ng sinh l•i : lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp cña doanh nghiÖp.
* Tû sè Pst trªn vèn chñ së h÷u : ROE= Pst/VCSH
* Doanh lîi tµi s¶n
ROA= Pst/TS
Tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch :
Tr×nh tù :
- Thu thËp th«ng tin
- Xö lÝ th«ng tin
- Dù ®o¸n vµ quyÕt ®Þnh.
Ph­¬ng ph¸p :
- Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tØ lÖ tû lÖ
- Ph­¬ng ph¸p so s¸nh
* Lµ chñ doanh nghiÖp ...
1. Vai trß cña c¸c nhãm chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi tõng ®èi t­îng :
- Víi chñ nî ng¾n h¹n : Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña ng­êi vay .
- Víi chñ nî dµi h¹n vµ nh÷ng ng­êi ®Çu t­ : Kh¶ n¨gn ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn.
- Chñ doanh nghiÖp - Ng­êi qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th× cÇn thiÕt ph©n tÝch tÊt c¶ c¸c nhãm chØ tiªu trªn : (chñ së h÷u trùc tiÕp trong qu¶n lÝ ) chñ së h÷u kh«ng trùc tiÕp qu¶n lÝ chØ quan t©m ®Õn lîi nhuËn .
2. Vai trß cña c¸c nhãm chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp.
- Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp : khi so s¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña doanh nghiÖp (b»ng tµi s¶n l­u ®éng/ nî ng¾n h¹n ) hay kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh TSL§ / nî ng©n hµng cuèi kú víi ®Çu quý hay víi kh¶ n¨ng thanh to¸n thanh to¸n trung b×nh toµn ngµnh chñ doanh nghiÖp sÏ biÕt ®­îc t×nh tr¹ng doanh nghiÖp m×nh ra sao. NÕu chØ sè nay qu¸ thÊp hay qu¸ cao so víi chØ sè trung b×nh toµn ngµnh th× t×m ra nguyªn nh©n vµ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p hîp lÝ cho doanh nghiÖp ®Ó võa ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n, võa sö dông mét c¸ch hiªô qu¶ tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp (cã thÓ ph¶i ®iÒu chØnh l­îng dù tr÷, qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn ).
- Kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn : Ph¶n ¸nh møc ®é æn ®Þnh vµ tù chñ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp
+ HÖ sè nî = (nî/tæng ts ): NÕu tØ sè nµy cµng cao tøc lµ tæng sè nî lín. Doanh nghiÖp huy ®éng ®­îc nguån vèn lín phôc vô cho s¶n xuÊt, tuy nhiªn nÕu chØ sè nµy qu¸ cao th× còng ph¶i cã sù ®iÒu chØnh ®Ó tr¸nh r¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. NÕu tØ sè nµy thÊp th× ph¶i vay thªm vèn ®Çu t­, nh­ vËy míi khai th¸c hÕt nguån tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp. Vµ ®iÒu cÇn thiÕt lµ ®iÒu chØnh chØ sè nî = víi hÖ sè TB toµn ngµnh.
+ Kh¶ n¨ng thanh to¸n l•i vay (b»ng FBIT/ l•i vay ) nÕu chØ sè nµy thÊp chøng tá kh¶ n¨ng sinh lîi cña DN kÐm vµ nÕu kh«ng tr¶ ®­îc c¸c kho¶n nî doanh nghiÖp cã thÓ bÞ ph¸ s¶n.
- Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña DN : §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp .
+ Vßng quay hµng tån kho (b»ng doanh thu trong n¨m / GT dù tr÷) chØ sè nµy thÊp chøng tá sù bÊt hîp lÝ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Do ®ã ph¶i xem xÐt l¹i vÒ kh©u s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm.
+ HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh (b»ng DT thuÇn/ gi¸ trÞ cßn l¹i ): nÕu tØ sè nµy cao DT sö dông tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ ng­îc l¹i.
- Kh¶ n¨ng sinh lîi : Ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp nhÊt cña mét doanh nghiÖp.
+ Doanh lîi tµi s¶n (ROA = LNST/vãn chñ së h÷u ) cho biÕt kh¶ n¨ng sinh l•i cña mçi ®ång vèn cña chñ doanh nghiÖp nÕu chØ sè nµy thÊp chøng tá kinh doanh kh«ng cã l•i .
+ Doanh lîi vèn chñ së h÷u ( b»ng TNTT (TNST /tµi s¶n ) cho biÕt kh¶ n¨ng sinh lîi cña mét ®ång vèn ®Çu t­ .
3.....
C©u 17.
Ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ dµi h¹n trong doanh nghiÖp, ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn trong ho¹t ®éng ®Çu t­ dµi h¹n cña doanh nghiÖp.
C¸c yÕu tè :
- ChÝnh s¸ch kinh tÕ.
- ThÞ tr­êng vµ c¹nh tranh.
- Chi phÝ tµi chÝnh
- TiÕn bé khoa häc kü thuËt
- Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.
C©u 18:
Qu¶n lÝ ng©n quü doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng tµi chÝnh ng¾n h¹n.
C©u 19 :
Tr×nh bµy tãm t¾t c¸c ph­¬ng ¸n ®¸nh gi¸ lùa chän ph­¬ng ¸n ®Çu t­. Ph©n tÝch ­u nh­îc ®iÓm cña c¸c ph­¬ng ph¸p ®ã.
C©u 20 :
Tr×nh bµy lîi nhuËn vµ ph©n phèi lîi nhuËn trong doanh nghiÖp. V× sao nãi lîi nhuËn lµ chØ tiªu ®ßn b¶y kinh tÕ tæng hîp trong kinh doanh cña doanh nghiÖp .
Tr¶ lêi.
* Lîi nhuËn tr­íc thuÕ :
Lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®­îc doanh thu ®ã.
Lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña doanh nghiÖp bao gåm P tõ ho¹t ®éng kinh doanh, P tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ P tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng
Ptt tõ ho¹t ®äng kinh doanh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, hµnh ho¸ ,dÞch vô vµ chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh
-Ptt tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ chªnh lÖch gi÷a doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh
-Ptt tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng lµ chªnh lÖch gi÷adoanh thu tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng vµ chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th­êng
Ptt tõ c¸c ho¹t ®éng lµ tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña doanh nghiÖp. Ptt lµ c¬ së ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp.
* Lîi nhuËn sau thuÕ.
Lµ chªnh lÖch gi÷a gi÷a lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ thuÕ thu nhËpdoanh nghiÖp.
Pst lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cuèi cïng cña doanh nghiÖp .
Pst hoµn toµn thuéc vÒ ng­êi chñ së h÷u cña doanh nghiÖp .
ý nghÜa cña P
- Lµ chØ tiªu tµi chÝnh cuèi cïng ph¶n ¸nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú.
- Quy m« lîi nhuËn ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, lµ nguån quan träng ®Ó doanh nghiÖp t¸i ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt. Trªn ph¹m vi x• héi, P lµ nguån ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt x• héi.
- Thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi nhµ n­íc (thuÕ)
* Ph©n phèi P:
Ph©n phèi P nh»m môc ®Ých t¸i ®Çu t­ më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Nguyªn t¾c ph©n chia P : Pst cña doanh nghiÖp ®­îc sö dông mét phÇn ®Ó chia l•i cæ phÇn, phÇn cßn l¹i lµ lîi nhuËn kh«ng chia. Tû lÖ phÇn lîi nhuËn chia l•i vµ lîi nhuËn kh«ng chia tuú thuéc vµo chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc (®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc) hay chÝnh s¸ch cæ tøc cæ phÇn cña ®¹i cæ ®«ng (®èi víi doanh nghiÖp kh¸c) ë mçi doanh nghiÖp trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh.
§èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc ViÖt Nam, Pst, sau khi nép ph¹t vµ c¸c kho¶n môc kh¸c nÕu cã, ®­îc trÝch lËp c¸c quü nÕu cã cña doanh nghiÖp nh­ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh, quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm, quü khen th­ëng vµ phóc lîi.
+ C¸c quü doanh nghiÖp :
- Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn.
- Quü dù phßng tµi chÝnh
- Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm.
- Quü phóc lîi
- Quü khen th­ëng.
C©u 21:
Tr×nh bµy nh÷ng nguån thu nhËp cña doanh nghiÖp, ph©n biÖt thu nhËp trong KQKD víi thu nhËp b»ng tiÒn ? trong kú kinh doanh. Mét doanh nghiÖp cã lîi nhuËn cao lµ doanh nghiÖp lu«n cã kh¶ n¨ng thanh to¸n tèt. H•y b×nh luËn
Tr¶ lêi.
* LNTT = Doanh thu - chi phÝ ;
LNST = LNTT - thuÕ TNDN ;
* Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh = TSL§/nî ng¾n h¹n.
1. Mèi quan hÖ gìa lîi nhuËn víi kh¶ n¨ng thanh to¸n :
- Mèi quan hÖ thuËn : Mét doanh nghÞªp cã lîi nhuËn cao, lîi nhuËn kh«ng chia (b»ng tiÒn) lín, tµi s¶n l­u ®éng chiÕm tØ träng lín trong c¬ cÊu tµi s¶n vµ ng­îc l¹i, nî ng¾n h¹n chiÕm tû träng nhá trong c¬ cÊu ngu«ng vèn th× kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh sÏ cao. Do lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ ®em l¹i tµi s¶n l­u ®éng (tiÒn, c¸c kho¶n ph¶i thu, dù tr÷) nhiÒu h¬n lµ tµi s¶n cè ®Þnh nªn mèi quan hÖ nµy sÏ lµ ®a sè (khi cè ®Þnh c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n)
- Mèi quan hÖ nghÞch : Nh­ng mÆc kh¸c , kh«ng ph¶i bÊt cø doanh nghiÖp nµo cã lîi nhuËn cao còng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n tèt. Bëi v× kh¶ n¨ng thanh to¸n phô thuéc vµo c¬ cÊu tµi s¶n còng nh­ nguån vèn. NÕu doanh nghÞªp ®Çu t­ vµo tµo s¶n cè ®Þnh (m¸y mãc, c¬ së vËt chÊt) nhiÒu (VD nh­ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸)
vµ doanh nghiÖp cã nh÷ng kho¶n nî ng¾n h¹n lín th× quan ®iÓm trªn kh«ng hoµn toµn ®óng.
2. KÕt luËn :
- Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp kh«ng chØ phô thuéc vµo lîi nhuËn cña doanh nghiÖp nã cßn phô thuéc vµo c¬ cÊu nguån vèn cña doanh nghÞªp mµ cô thÓ lµ nh÷ng kho¶n nî ng¾n h¹n vµ c¬ cÊu tµi s¶n ( TSL§ vµ TSC§). V× vËy kÕt luËn trªn kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng.
T­¬ng tù nh­ c©u lîi nhuËn.
ë ViÖt Nam hiÖn nay lîi nhuËn sau thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc ph©n phèi theo tr×nh tù sau : (34-gt ngoµi ngµnh).
C©u 22.
H•y tr×nh bµy néi dung vµ ý nghÜa cña C§KT, b¶g kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghÞªp. NÕu sù kh¸c biÖt gi÷a b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ C§KT. Vai trß cña c¸c b¸o c¸o ®so trong quan trÞ TCDN .
Tr¶ lêi.
* B¹n cÇn thiÕt nh÷ng th«ng tin g× vÒ doanh nghiÖp ?
- §©y lµ doanh nghiÖp kinh doanh c¸c dÞch vô hay lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt (lo¹i h×nh doanh nghiÖp )
- Kh¶ n¨ng thanh to¸n, møc ®é tù chñ cña doanh nghiÖp ra sao (c¬ cÊu nguån vèn, c¬ cÊu tµi s¶n) ?
- Kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn tèt hay kh«ng ?
- T×nh h×nh sö dông vèn, tiÒm n¨ng vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­ thÕ nµo ?
- Sè tiÒn thùc tÕ cã trong quü cña doanh nghiÖp lµ bao nhiªu ?
* B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ BCKQKD cho biÕt nh÷ng g× ?
- B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ BCKQKD tr¶ lêi cho ta phÇn lín nh÷ng c©u hái trªn tõ nh÷ng sè liÖu cô thÓ vµ nã cã Ých cho kh«ng chØ c¸c nhµ qu¶n lÝ mµ cßn cá víi c¸c nhµ ®Çu t­. V× vËy tÇm quan träng vµ vai trß cña nã lµ kh«ng thÓ phñ nhËn. Tuy nhiªn nÕu b¹n muèn ph©n tÝch tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt vµ muèn tr¶ lêi c©u hái cuèi cïng th× ph¶i sö dông c¶ BCLCTT cña doanh nghiÖp.
C©u 23:
Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lÝ hµng tån kho .
Tr¶ lêi.
Hµng ho¸ tån kho gåm ba lo¹i
- Nguyªn vËt liÖu th« phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh.
- S¶n phÈm dë dang.
- Thµnh phÈm.
Ph­¬ng ph¸p dù tr÷.
- M« h×nh ®Æt hµng hiÖu qu¶ EOQ
* Chi phÝ l­u kho (chi phÝ tån tr÷)
+ Chi phÝ ho¹t ®éng: chi phÝ bèc xÕp hµng hãa, b¶o hiÓm hµng hãa, chi phÝ do gi¶m gi¸ trÞ, hao hôt mÊt m¸t, b¶o qu¶n.
+ Chi phÝ tµi chÝnh gåm chi phÝ sö dông vèn nh­ tr¶ l•i tiÒn vay, chi phÝ vÒ thuÕ, khÊu hao.
* chi phÝ ®Æt hµng (chi phÝ hîp ®ång)
gåm chi phÝ qu¶n lÝ giao dÞch vµ vËn chuyÓn hµng hãa .
L­îng dù tr÷ an toµn lµ l­îng hµng ho¸ dù tr÷ thªm vµo l­îng dù tr÷ t¹i thêi ®iÓm ®Æt hµng .
- Ph­¬ng ph¸p cung cÊp ®óng lóc hay dù tr÷ b»ng 0.
C¸c doanh nghiÖp trong mét sè ngµnh nghÒ cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau h×nh thµnh nªn nh÷ng mèi quan hÖ, khi cã mét ®¬n vÞ ®Æt hµng hä sÏ tiÕn hµnh “hót” c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ s¶n phÈm dë dang cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c mµ hä kh«ng cÇn ph¶i dù tr÷.
HÕt
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://khosachsangtao.forumvi.com
 
Lý thuyÕt tµi chÝnh doanh nghiÖp
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Kho sách sáng tạo :: TÀI LIỆU HỌC TẬP :: BÀI GIẢNG, SÁCH THAM KHẢO-
Chuyển đến